+48 509 983 862
biuro@edmar.edu.pl

Zgodnie z treścią Artykułu 15, ustęp 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych (przewoźnik, nadawca, odbiorca) jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych.

Doradca ds. bezpieczeństwa wykonuje pracę pod warunkiem, że posiada aktualne świadectwo doradcy, wystawiane przez dyrektora transportowego dozoru technicznego.

Brak nadzoru nad przewozem ładunków niebezpiecznych, który sprawują kompetentni i wykształceni Doradcy, jest sporym ryzykiem dla firmy, gdyż może skutkować popełnianiem błędów zarówno przez zarządzającego firmą jak i pracowników. Następstwem błędów najczęściej są kary pieniężne nakładane na przedsiębiorców. Samo nie dopełnienie obowiązku wyznaczenia Doradcy, grozi przedsiębiorcy ryzykiem ukarania mandatem karnym w wysokości 5000 zł. Nie złożenie corocznego sprawozdania, w terminie do 28 lutego, dotyczące ilości przewiezionych, załadowanych, rozładowanych towarów niebezpiecznych, również kończy się sankcją. w tej samej wysokości. Kary finansowe mogą jednak okazać się najłagodniejszym z możliwych scenariuszy, jeżeli uzmysłowimy sobie fakt, że z powodu zaniedbań związanych z nie stosowaniem przepisów ADR, może dojść do bardzo poważnego wypadku bądź katastrofy, generującej olbrzymie straty materialne, no i niestety ludzkie tragedie…
Jeżeli więc Państwa firma przewozi towary niebezpieczne bądź chce poszerzyć swoją ofertę o transport tzw. ładunków „adeerowskich”, zatrudnia spedytorów i dyspozytorów lub też magazynuje, ładuje, rozładowuje tego typu materiały to oznacza, że potrzebujecie Państwo Doradcy.

W ramach usług Doradca:
1. We współpracy z klientem opracuje lub zweryfikuje oraz dokona kontroli procedur wewnętrznych mających na celu zapewnienie przestrzegania w przedsiębiorstwie przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w tym dotyczących :
● klasyfikacji materiałów i przedmiotów,
● pakowania, załadunku, rozładunku,
● oznakowania przesyłek, pojazdów i kontenerów,
● dokumentacji wymaganej w związku z przewozem,
● doboru i wyposażenia środków transportu przeznaczonych pod transport towarów ADR,
● szkolenia pracowników zatrudnianych w przedsiębiorstwie, zaangażowanych w transport

   – przeszkoli pracowników innych niż kierowcy w niezbędnym zakresie,
● sprawdzania kompletności wyposażenia jednostek transportowych,
● ochrony towarów dużego ryzyka.
2. Będzie oceniał zgodność realizacji przewozów z wymaganiami określonymi w Ustawie i Umowie ADR
3. Będzie doradzał w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych pozostając w dyspozycji telefonicznej i mailowej dla przedsiębiorcy, jak również jego pracowników – w tym kierowców; tutaj doradca odpowie na pytania związane z realizacją konkretnego transportu, oceni czy dany towar można wieźć na wyłączeniu całkowitym lub częściowym z przepisów ADR, doradzi szereg praktycznych rozwiązań,
4. Przygotuje roczne sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa firmy i władz lokalnych
5. Sporządzi raporty powypadkowe, co jest w obowiązku przedsiębiorcy wobec podmiotów zewnętrznych

ADR, czyli jak bezpiecznie przewozić towary niebezpieczne!

Transport towarów niebezpiecznych ADR to ważna część przewozów drogowych w kraju i za granicą. Wymaga szczególnej staranności, już na etapie produkcji, a następnie załadunku, przewozu i rozładunku. Kierowcy podlegają szkoleniom podstawowym, kierujący cysternami również szkoleniom specjalistycznym. Ponadto inne osoby zaangażowane w transport, m.in. nadawcy, załadowcy, magazynierzy , osoby wystawiające dokumenty przewozowe, spedytorzy, dysponenci, powinni posiadać zasób wiedzy i umiejętności, który pozwoli im bezbłędnie wykonywać swoje obowiązki . Tutaj każda pomyłka oznacza zbyt duże ryzyko, na które świadoma firma nie może pozwolić. Uwolnienie do środowiska produktów toksycznych, żrących, wybuchowych lub palnych to niebezpieczeństwo nie tylko dla pracowników ale i dla zwykłych mieszkańców, o skutkach niewyobrażalnych… Oferta Firmy Usługowo – Doradczej i Ośrodka Szkoleniowego EDMAR to usługi licencjonowanego Doradcy ADR - DGSA oraz kompleksowe szkolenia ADR dla kierowców oraz innych osób związanych z przewozami towarów niebezpiecznych. Obszar naszego działania to Śląsk i Małopolska, szczególnie rejon Cieszyna, Jastrzębia-Zdroju, Bielska-Białej, Szczyrku, Czechowic-Dziedzic, Pszczyny, Bierunia i Oświęcimia.

BHP, czyli jak bezpiecznie i efektywnie pracować w przedsiębiorstwie!

Świadomy pracodawca oraz fachowy pracownik, znający przepisy BHP i przestrzegający zasad bezpieczeństwa, to podstawa efektywności przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie ekonomii jak i bezpieczeństwa pracy. Wszak dobrze zorganizowany i bezpieczny zakład, gdzie ryzyko zaistnienia wypadku przy pracy jest małe, przekłada się na małą ilość nieobecności chorobowych wśród zatrudnionych i korzystnie wpływa na atmosferę w pracy. Aby skutecznie podążać w kierunku ciągłej poprawy warunków pracy, chętnie pomożemy specjalistycznym doradztwem w dziedzinie bhp i szkoleniami adresowanymi do pracodawców, kierujących pracownikami, jak również i do samych pracowników. Kadrę pracujących i współpracujących z Firmą Usługowo – Doradczą i Ośrodkiem Szkoleniowym EDMAR tworzą główni specjaliści, specjaliści i inspektorzy BHP, specjaliści i inspektorzy PPOŻ, instruktorzy i ratownicy medyczni, specjaliści z prawa pracy oraz bezpieczeństwa w obrocie żywnością HACCP. Nadzory i szkolenia BHP prowadzimy głównie na Śląsku; w gminach Cieszyn, Skoczów, Goleszów, Hażlach, Ustroń, Wisła, Bielsko-Biała, Chybie, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój, Czerwionka-Leszczyny i Katowice.